kävely

Hyvinvointikävelyt nuorten oppimista ja liikkumista edistämässä

Nuorten liikkumisen edistämiseen on Mäntsälän Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA-koulutus) kehitetty viikoittainen hyvinvointikävely. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) TUVA-koulutuksen lanseeraaman hyvinvointikävelyn tavoitteena on rohkaista nuoria ulkona liikkumiseen, ryhmäyttää oppilaita, lisätä tietoa terveellisistä elämäntavoista, tuottaa elämyksiä sekä kasvattaa nuorten paikallistuntemusta.

Huoli lasten ja nuorten terveyden ja toimintakyvyn heikentymisestä on Suomessa monin paikoin tunnistettu. Kolmannes nuorista kuuluu MOVE-mittausten perusteella riskiryhmään, jossa nuoren terveys ja toimintakyky on heikentynyt niin, että nuorella on vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen vaatimuksista ja koulupäivästä. Huolestuttavia tuloksia kumpuaa myös Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)-tutkimuksesta, jonka vuoden 2022 raportissa nostettiin esille eroja tyttöjen ja poikien liikkumisessa sekä liikunnan arvostuksessa (Martin, L. ym. 2022 & Koski, P. & Hirvensalo M. 2022). Raportin mukaan ylipäätään vain joka viides 15-vuotias saavutti enää liikkumisen suositukset ja että kerran viikossa tapahtuva omaehtoinen liikunta oli muutenkin vähentynyt 15-vuotiailla LIITU-tutkimusvuosina (Martin, L. ym. 2022).

TUVA-koulutuksen viikoittainen hyvinvointikävely kehitettiin edistämään nuorten liikkumista. Pidemmällä aikavälillä hyvinvointikävelyt ovat myös tapa tukea nuorten oppimista. Kävelyjen aikana käsitellyt teemat sekä reitti vaihtelee viikoittain ja yhden kävelyn kesto on keskimäärin yhden oppitunnin mittainen. Esimerkkejä hyvinvointikävelyillä käytetyistä teemoista ovat päihteet ja kestävä kehitys mutta kävelyjen aikana on kerätty materiaalia muitakin TUVA-tunteja ja -tehtäviä varten.

Idea viikoittaisista hyvinvointikävelyistä lähti liikkeelle Mäntsälässä koko koulun hyvinvointiviikolla. Viikon aikana koulussa käsiteltiin terveellisiin elämäntapoihin liittyviä teemoja ja TUVA-koulutuksessa otettiinkin yhdeksi tuntiteemaksi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuoret Pakka-toimijoina -hankkeen luoma Pakka-kävely. Siihen kuuluu ryhmän yhteinen kävely, jonka aikana keskustellaan päihteistä neljä kertaa reitin varrella pysähtyen. Kävely tuntui niin toimivalta, että sekä TUVA-vastuuopettaja että TUVA-ammattiohjaaja päättivät yhdessä jatkaa kerran viikossa tapahtuvaa hyvinvointikävelyä TUVA-viikoilla myös jatkossa. Viikoittainen hyvinvointikävely onkin nykyään osa Mäntsälän TUVA-ryhmän arkea.

Lähteet:
Martin, L., Kokko, S., Villberg, J., Suomi, K. & Ng.K (2023). Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, liikuntatilanteet, liikkumisympäristöt ja liikkumisen seurantalaiteet. Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.), Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022 (s. 17, 19, 28–29). Valtion neuvoston julkaisuja 2023:1.

Koski, P. & Hirvensalo, M. (2023). Lasten ja nuorten liikunnan merkitykset ja esteet. Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.), Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022 (s. 56). Valtion neuvoston julkaisuja 2023:1.