Portaita ylös

Jutellaanko hetki liikkumisesta? – Vinkkejä liikkumisen puheeksi ottamiseen

Liikkumisen puheeksi ottamisen tueksi on luotu malli, jossa kolmen pääkysymyksen avulla lähestytään asiaa hienovaraisesti, myönteisesti ja opiskelijan autonomiaa kunnioittaen.

Valmiit kysymykset toimivat oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijahuollon ammattilaisten keskustelun tukena yksilökohtaamisissa, mutta ovat hyödynnettävissä myös opetustilanteissa, kun pohditaan esimerkiksi opiskelukykyyn liittyviä asioita.

Liikkumisen nostaminen yhteiseen keskusteluun opiskelijan tai opiskeluryhmän kanssa voi tuntua joskus vaikealta. Se voidaan kokea kajoamisena toisen henkilökohtaisiin elintapoihin, ja siten varsin sensitiivisenä aiheena. Toisaalta asian esille nostaminen on välittämistä, etenkin jos on noussut huoli opiskelijan jaksamisesta ja hyvinvoinnista tai opiskelujen sujumisesta. Parhaimmillaan puheeksi ottamisella voidaan tukea opiskelijan pystyvyyden tunnetta, huomata ja vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää toimintaa sekä edistää opiskelijan muutoshalua kohti aktiivisempaa arkea.

Kolme kysymystä liikkumisesta

Liikkumisen puheeksi ottamisen tueksi luodussa liikkumisen edistämisen mini-interventiomallissa on kolme pääkysymystä ja lisäksi tarpeen mukaan voidaan käyttää lisäkysymyksiä:

 • Millaista arki- ja hyötyliikkumista tai liikuntaa elämässäsi on nyt tai on ollut aikaisemmin?
  • Kysymyksen avulla saadaan ymmärrys liikkumiseen liittyvästä historiasta ja nykytilanteesta. Näin saadaan kuvaa siitä, millaisia liikkumista tukevia taitoja ja tietoja hän omaa.
 • Mitä ajatuksia/tunteita/tuntemuksia liikkuminen tai liikunta sinussa herättää?
  • Kysymyksen tarkoituksena on avata liikkumiseen liittyviä merkityksiä, arvoja ja kokemuksia hyödyistä, mutta toisaalta myös käytettävissä olevia voimavaroja, liikkumiseen mahdollisesti liittyviä ilonaiheita, pelkoja, huolia tai uskomuksia.
 • Jos haluaisit lisätä arki- ja hyötyliikkumista tai muuta liikuntaa, mitä se olisi? Jos haluaisit kokeilla jotain uutta, mitä se olisi?

 

Vinkit työkalun käyttöön oppilaitoksen arjessa

 • Tutustu työkaluun. Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
  • Voisiko mallia hyödyntää opiskelijoiden kohtaamisissa ja helpottaa vähemmän liikkuvien tunnistamista?
  • Tuntuvatko kysymykset luontevilta tai oletko käyttänyt joitain vastaavia, jotka sopivat puheeksi ottamiseen?
  • Onko oppilaitoksessa opiskelijoiden liikkumista edistävät tukipalvelut koottu selkeäksi kokonaisuudeksi?
  • Ovatko opiskelijat, henkilöstö ja huoltajat tietoisia näistä palveluista?
 • Vie liikkumisen puheeksi ottaminen asiakokonaisuutena oppilaitoksen hyvinvointityöryhmään tai yhteisöllisen opiskeluhuollon palavereihin.
  • Korosta, että jokainen voi ottaa asian puheeksi. Puheeksi ottajan ei tarvitse olla liikkumisen tai terveydenhuollon ammattilainen. Lähtökohtana on välittäminen.
  • Kirjatkaa liikkumisen ja hyvinvoinnin puheeksi ottaminen opiskeluhuoltosuunnitelmaan tai vastaaviin asiakirjoihin. Kirjaaminen ohjaa myös käytännön toimia.
  • Miettikää työryhmissä:
   • Millä eri tavoin mallia voisi hyödyntää oppilaitoksen arjessa, esim. opetuksessa, osana yksilökohtaista/yhteisöllistä opiskeluhuoltoa tai valmistaessa nuoria työelämään?
   • Miten saadaan motivoitua ja sitoutumaan koko opiskeluyhteisö ottamaan liikkuminen puheeksi?
   • Miten opiskelijoiden ohjaamista liikkumista edistävien palvelujen pariin voisi henkilöstö edistää?
   • Onko oppilaitoksessa opiskelijoiden liikkumista edistävät tukipalvelut henkilöstön ja opiskelijoiden tiedossa? Jos eivät, miten voitte asiaa edistää askel askeleelta? Nimetkää vastuuhenkilöt asian edistämiseksi.
 • Esittele työkalua omassa oppilaitoksessa henkilöstölle ja välitä malli myös opiskeluhuollon ammattilaisille.
  • Korosta, että jokainen voi ottaa asian puheeksi. Puheeksi ottajan ei tarvitse olla liikkumisen tai terveydenhuollon ammattilainen.
  • Kouluta, miten arvioidaan sen käyttöä ja tuloksia
  • Keskustele liikkumisen puheeksi ottamisen hyödynnettävyydestä eri oppiaineissa opiskeluryhmän kanssa tai yksilöllisissä kohtaamisissa, sekä osana opiskeluhuollon asiakaskohtaamisia.
  • Ovatko henkilöstö ja opiskelijat tietoisia liikkumisen edistämisen tukipalveluista?

Mikäli opiskelija osoittaa kiinnostusta lisätä liikkumista, on tärkeää kannustaa opiskelijaa löytämään mieluisa tapa liikkua. Jos liikuntaneuvontaa on kunnassa tai oppilaitoksessa tarjolla, voi opiskelijan ohjata myös kyseisen palvelun piiriin. Oppilaitoksen liikkumista tukevat mahdollisuudet ja palvelut tulisi olla koko yhteisön tiedossa. Opiskelijan hyvinvointia ja terveyttä tukevan palveluiden kokoaminen ja viestintä on osa yhteisöllisen opiskeluhuollon perustehtävää.

Lataa materiaalit käyttöösi

 • Liikkumisen puheeksi ottamisen -malliin (liikkumisen mini-interventio) pääset lataamaan täältä.
 • Keskustelujen tukena voi hyödyntää hyvinvoinnin puheeksi ottamisen materiaalia, josta löytyy mm. työkaluja motivaation tukemiseen. Materiaali löytyy täältä.
 • Kuntien liikuntaneuvonnan yhteystiedot löytyvät täältä.
  Yhteystiedot
 • Nimi: Kirsti Siekkinen
 • Yksikkö / yhteistyökumppani: Likes Jamk, Liikkuva opiskelu
 • Sähköposti: kirsti.siekkinen@jamk.fi