Osallisuuden helmet kuva

Osallisuuden helmillä opiskelijat keskiöön

Liikkuva opiskelu on julkaissut uuden Osallisuuden helmet  -materiaalin. Materiaali sisältää konkreettisia esimerkkejä siitä, miten opiskelijoita otetaan mukaan edistämään liikkumista ja hyvinvointia oppilaitoksissa.

Materiaali löytyy sekä suomeksi että ruotsiksi:

Osallisuuden helmet -materiaaliin

Näin helmiä kalastettiin

Keväällä 2023 Liikkuvassa opiskelussa pysähdyttiin oppilaitosten osallisuuden äärelle. Tavoitteenamme oli löytää osallisuuden helmiä, joita voisimme jakaa laajemmin koko Liikkuva opiskelu -verkostolle. Helmien kalastaminen alkoi Nykytilan arvioinnin tuloksia tarkastelemalla. Huomioimme erityisesti niiden oppilaitosten tulokset, jotka olivat arvioineet osallisuuteen liittyvän toimintansa hyvälle tasolle. Tulosten perusteella otimme yhteyden viiteen oppilaitokseen ja sovimme teemakeskustelut opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Keskusteluissa halusimme kuulla, miten osallisuus näkyy liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä opiskelijoiden että henkilöstön näkökulmasta. Keskusteluiden pohjalta nousi esille näiden oppilaitosten opiskelijoiden osallisuutta tukevia asioita, jotka nimesimme “osallisuuden helmiksi”. Uskomme, että jokaisessa oppilaitoksessa löytyy lisää helmiä, kun asian äärelle pysähdytään yhdessä.

Mitä osallisuus tarkoittaa?

Osallisuus määritellään mahdollisuutena vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin, palveluihin ja joihinkin yhteisiin asioihin (Isola ym. 2017). Osallisuus voidaan määritellä myös monitasoiseksi ja -syiseksi tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuudeksi. Keskeistä on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus on siis yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan (Jämsen ja Pyykkönen, 2014).

Liikkuminen osallisuuden mahdollistajana

Liikkumisen lisääminen opiskelupäivän lomaan voi parhaimmillaan lisätä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa oman oppilaitoksen toimintatapoihin. Liikkuva opiskelu -toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat ovat mukana aktiivisina toimijoina toiminnan suunnittelussa, käytännön toiminnassa ja arvioinnissa. Opiskelijoita kohdataan ja kuullaan eri yhteyksissä ja erilaisia kanavia hyödyntäen, jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus vaikuttaa toimintatapoihin ja olla aktiivisina toimijoina.

Osallisuuden helmet keskiaukeama

 

”Opiskelijoiden elämä on suoraa ja nopeaa. Tärkeä reagoida toiveisiin nopeasti tai mielenkiinto voi lopahtaa”

Keskusteluissa nousi esille kohtaamisen merkitys ja kuinka arvokasta on pysähtyä kiireenkin keskellä käytäväkeskusteluihin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat antoivat suuren arvon kuulluksi tulemiselle. Useammassa oppilaitoksessa opiskelijat toivat esille turvallisen ilmapiirin, jossa jokainen opiskelija saa olla aidosti oma itsensä. Luottamus rakentuu kohtaamisissa ja sille on tärkeä antaa aikaa.

”Aktiiviset opiskelijat pääsevät enemmän vaikuttamaan, vaikka kaikille on suotu mahdollisuus”

Henkilöstöllä on keskeinen rooli tukea ideointia, että kaikkien ääni tulee kuulluksi. Yhteinen ideapostilaatikko luo mahdollisuuden kirjoittaa ideoita matalalla kynnyksellä. Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on hyvä ottaa opiskelijat mukaan ja miettiä monipuolisia vaihtoehtoja liikkumiselle oppilaitoksessa. Liikkumista voi myös verhoilla muuhun aktiiviseen toimintaan, mistä opiskelijat ovat kiinnostuneita. Keskusteluista nousi esille, että nuorille yhteisöllisyys on tärkeää. Kokemus meidän yhteisestä oppilaitoksestamme kiinnittää ja sitouttaa myös opintoihin.

 

Linkitykset käytännön esimerkkeihin:

Opiskelijakysely – Liikkuva opiskelu

Hyvinvointimentorointi osaksi opiskelijoiden arkea – Liikkuva opiskelu

Liikunnallisia ja ryhmäyttäviä ideoita rastikierrokselle – Liikkuva opiskelu

Yhteisölliset tapahtumapäivät muistetaan pitkään – Liikkuva opiskelu

10 vinkkiä opiskelijoiden ryhmäytymiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen – Liikkuva opiskelu

 

Lähteet:

Isola, A-M., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S., Keto-Tokoi, A. (2017). Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 33/2017. osallisena-opinnoissa.pdf (oph.fi)

Arja Jämsén ja Anne Pyykkönen (toim.) 1. Osallisuudesta on kyse. Teoksessa: oSallisuuden jäljillä. (2014), s. 9. oSallisuuden-jäljillä-verkkoversio-pakattuna-16052014.pdf (pksotu.fi)

 

Lisätietoja:

Laura Pirhonen, koordinaattori, Liikkuva opiskelu, laura.pirhonen@oph.fi
Kirsti Siekkinen, Terveyden edistämisen asiantuntija, Liikkuva opiskelu, kirsti.siekkinen@jamk.fi